7 Kitaptan Oluşan Dizin Eser (©2010-2019)
 

SEÇİLMİŞ BAZI İNANÇLAR VE -İZM AKIMLARI HAKKINDA (23. Bölüm: 12 Konu)

SEÇİLMİŞ BAZI İNANÇLAR VE -İZM AKIMLARI HAKKINDA
(23. Bölüm: 12 Konu)

 

İÇİNDEKİLER

 


 

 


 

KAYNAKÇA

ALTUNAY Erhan, “Ezoterizm Nedir?”, Hermetics, 1999, <http://www.hermetics.org/Ezoterizm%20Nedir.html> Erişim: Nisan 2012.

ARGHAVANİAN Aida, “Karşılaştırmalı At Figürleri“, Sanatta Yeterlilik Tezi, Hacettepe Ü. Güzel Sanatlar Ens. Resim Anasanat Dalı, Ankara 2017, <http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/4039/10167052.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Erişim: 31 Ağustos 2018.

AYTAÇ Sıtkı, “Ezoterizm, Farkındalık ve Kendini Bilmek”, Historical Sense, 10 Ocak 2007, <http://historicalsense.com/Archive/Fener74.htm> Erişim: Nisan 2012.

BAHAR Hasan, “Bilge Kağan Tacı Üzerine Düşünceler”, I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, 19 Mart 2014, <http://www.academia.edu/6829430/Bilge…> Erişim: 30 Ağustos 2018.

CAN M. Cihat, “Eski Grek Dört Unsur Nazariyesi ve Türkçe Müzik Yazmalarında Etkisi”, Gazi Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, 2002, ss. 133-143, <http://www.gefad.gazi.edu.tr/download/article-file/77425> Erişim: Temmuz 2018.

DALKILIÇ Bayram, “İskenderiye’li Yahudi Filozof: Philo, Eserleri ve Felsefî Yöntemi”, Necmettin Erbakan Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 15, 2003, ss. 61-79, <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/184437> Erişim: Temmuz 2018.

DUYMAZ Ali, “Anadolu ve Balkan Türklerinin Halk Anlatmalarında Mitolojik Bir Kuş: Zümrüdü Anka”, Balıkesir Ü. Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 1998, ss. 91-97, <http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423872582.pdf> Erişim: 30 Ağustos 2018.

ELIADE Mircea, “Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi”, Cilt 1: Taş Devrinden Eleusis Mysteria’larına, Çeviri: Ali BERKTAY, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2003.

ERBABACAN Eren, “Platon, Yeni Platonculuk, Aristoteles”Historical Sense, 1 Temmuz 2002, <http://historicalsense.com/Archive/Platon1_1.htm> Erişim: Nisan 2012.

GÖKÇE Cüneyt, “Farklı Bir Açıdan Toprak”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 33, Yaz 2010, ss. 368-377, <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/70218> Erişim: Temmuz 2018.

GÜL Selma, “Osmanlı Minyatürlerinde Görülen Fantastik Yaratıklar Üzerine Bir Değerlendirme”, Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, Sayı: 9, Ekim 2016, ss. 259-278, <http://www.academia.edu/30760178/Osmanlı…> Erişim: 30 Ağustos 2018.

GÜNDÜZ Şinasi, SARIKÇIOĞLU Ekrem, “Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi”, Fakülte Kitabevi, Isparta 2002, Darul Kitap: İslam Ansiklopedisi, <http://www.darulkitap.kuranikerimde.com/tarih/v2/es-dinlertarihi/index.htm> veya <https://tr.scribd.com/document/327938307/Ekrem-Sarıkcıoğlu-Baslangıctan-Gunumuze-Dinler-Tarihi> Erişim: 2012 ve 2018.

GÜRSAN Turgut, “Dünya’nın Gizli Tarihi: Antik Çağlardan Günümüze”, Pegasus Yayınları: 138, İstanbul, Özel Baskı, 1. Baskı 2008.

HİMMETOĞLU Fazıl, “Eski Çağda Çift Başlı Kartal Sembolü Üzerine Kısa Bir Değerlendirme (Mezopotamya, Anadolu, Orta Asya)”, TURAN-SAM Dergisi, TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 33, Kış 2017, ss. 199-205, <https://search.proquest.com/openview/2c87aa871ac2bedd006c3c76ea11d12e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1356373> Erişim: 30 Ağustos 2018.

İncil (Müjde): İncil’İn Çağdaş Türkçe Çevirisi, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Zirve Yayıncılık ve Dağıtım, Yeni Yaşam Yayınları, Acar Basım, Yeni Çeviri: 1987-1994-2001, İstanbul, 6. Basım: Temmuz 2008.

KILIÇ Sibel, “Türk Şaman Giysilerine Semantik Yaklaşım”, ZfWT: Zeitschrift für die Welt der Türken, Cilt: 2, Sayı: 1, 2010, ss. 313-334, <http://dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewFile/99/sibel_kilic> Erişim: Temmuz 2018.

Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Anlamı: Meal ve Sözlük, Meali Hazırlayan: Ali Bulaç, Bakış Yayınları, İstanbul 1985.

Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil), Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Yeni Yaşam Yayınları, Yeni Çeviri, İstanbul 2001-2009, <https://incil.info/kitaplistesi> veya <https://www.kitabimukaddes.com/kutsal-kitap-hakkinda-bilgilendirme-ve-tam-metni/> Erişim(ler): 2011-2018.

SARIOĞLU Mehmet Süha, “Filmsel Anlatıda Hayvan Söylenleri: Harry Potter’da Zümrüdüanka“, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Ü. Sosyal Bilimler Ens. İletişim Dalı, Ağustos 2009, <http://acikerisim.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/535/MehmetSuhaSarioğluYLtez.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Erişim: 30 Ağustos 2018.

TBTDİT, Bahaullah, Abdülbaha, vd., “Bahai Dini: Tarihi, Öğretileri ve Toplumsal Çalışmaları”, Bahai Eserleri Basım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1. Basım, Nisan 2016, <http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Bahai%20Dini.pdf> Erişim: Ekim 2014. (Bu kitapta doğrudan yazar belirtilmemiş fakat kitapta çoğunlukla Bahaullah ve Abdülbaha’nın yazıları kullanılarak ‘Türkiye Bahai Toplumu Dış İlişkiler Temsilciliği (TBTDİT)’ tarafından yazılmıştır ya da hazırlanmıştır.)

TDK: Türk Dil Kurumu, “Büyük Türkçe Sözlük”, arayınız: Teizm, Tanrıcılık, İnanmak, İnanç, Öğreti, Dogma, Sav, Deizm, Yaradancılık, Us, Ateizm, Tanrıtanımazlık, Agnostisizm, Bilinemezcilik, Salt, Bilgi, Panteizm, Tümtanrıcılık, Dualizm, İkicilik, Determinizm, Belirlenimcilik, İstenç, Materyalizm, Maddecilik, Özdekçilik, Özdek, Töz, İdealizm, İdeal, İdea, Ülkü, Tin, Spiritüalizm, Tinselcilik, <http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts> Erişim: 1 Eylül 2018.

TÜR Selman, “Ezidilikte Ahiret İnancı”, Sosyal Bilimler Genç Akademisyenler Sempozyumu – 3, Mardin, 29 Nisan 2017, Genç Akademisyenlerin Gözünden Sosyal Bilimler, Kadim Akademi, Mardin, Kasım 2017, ss. 162-175, <http://www.academia.edu/35409173/3._Genç_Akademisyenler_Sempozyumu_Bildiriler_Kitabı.pdf> Erişim: 30 Ağustos 2018.

Wikipedia Contributes, “Shamanism”, Wikipedia, The Free Encyclopedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism>; Vikipedi Katılımcıları, “Maya Uygarlığı”, Vikipedi, Özgür Ansiklopedi, <https://tr.wikipedia.org/wiki/Maya_uygarlığı> Erişim: 2011 ve 2017; “Megalith”, <https://en.wikipedia.org/wiki/Megalith> Erişim: 2017; “Yezîdîler”, <https://tr.wikipedia.org/wiki/Yezîdîler> Erişim: 2011.

YÜKSEL Berk, “Zümrüd-ü Anka (Simurg): Ruhun Yücelmesi ve Yaşarken Yeniden Doğuş”, Milliyet Blog, 15 Nisan 2010, <http://blog.milliyet.com.tr/zumrud-u-anka-simurg—ruhun-yucelmesi-ve-yasarken-yeniden-dogus/Blog/?BlogNo=238576> Erişim: Temmuz 2018.

 

Hazırlayan: Alper ÇADIROĞLU
Son güncellendiği tarih: 2 Eylül 2018