YENİ AHİT (İNCİL)’İN SEÇİLMİŞ EN ÖNEMLİ MADDELERİYLE ÖZETİ VE ANALİZİ (27. Bölüm: 10 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 17382 Kelime | 0 Görsel | 69 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
335- İncil Nedir? | İncil’in Analizi; 336- Matta, Markos, Luka ve Yuhanna Kitaplarının, Anlam Bütünlüğünü Kaybetmeden, Seçilmiş En Önemli Maddelerinin Tek Bir Kitap Halinde Özet Olarak Sıralı Birleştirilmesi ve Analizi | 337- Elçilerin İşleri | Pavlus’tan Romalılar’a Mektup | Pavlus’tan Korintliler’e Birinci Mektup | Pavlus’tan Korintliler’e İkinci Mektup | 338- Pavlus’tan Galatyalılar’a Mektup | Pavlus’tan Efesliler’e Mektup | Pavlus’tan Filipililer’e Mektup | Pavlus’tan Koloseliler’e Mektup | 339- Pavlus’tan Selanikliler’e Birinci Mektup | Pavlus’tan Selanikliler’e İkinci Mektup | Pavlus’tan Timoteos’a Birinci Mektup | Pavlus’tan Timoteos’a İkinci Mektup | 340- Pavlus’tan Titus’a Mektup | Pavlus’tan Filimon’a Mektup | İbraniler’e Mektup | Yakup’un Mektubu | 341- Petrus’un Birinci Mektubu | Petrus’un İkinci Mektubu | Yuhanna’nın Birinci Mektubu | Yahuda’nın Mektubu | 342- Yuhanna’ya Gelen Vahiy (22 Bölümün Her Birinin Detaylı Bir Özeti) | 343- Sözlük | 344- Ekler | Kaynaklar

KUR’AN’IN SEÇİLMİŞ EN ÖNEMLİ MADDELERİYLE ÖZETİ VE ANALİZİ (28. Bölüm: 21 Konu)

Yazarın Puanı: 9/10 | 32321 Kelime | 0 Görsel | 129 Sayfa (A5)
İÇİNDEKİLER:
345- Kur’an Nedir? | 346- Hangi Meal Neden Seçildi?, Meal Hakkında Bilgiler, Yazardan Açıklama | Kur’an’ın Analizi; 347- Bakara | Al-i İmran | Nisa | Maide | En’am | 348- A’raf | Enfal | Tevbe | Yunus | Hud | 349- Yusuf | Ra’d | İbrahim | Hicr | Nahl | 350- İsra | Kehf | Meryem | Taha | Enbiya | 351- Hac | Mü’minun | Nur | Furkan | Şuara | 352- Neml | Kasas | Ankebut | Rum | Lokman | 353- Secde | Ahzab | Sebe’ | Fatır | Yasin | 354- Saffat | Sad | Zümer | Mü’min | Fussilet | 355- Şura | Zuhruf | Duhan | Casiye | Ahkaf | 356- Muhammed | Fetih | Hucurat | Kaf | Zariyat | Tur | 357- Necm | Kamer | Rahman | Vakıa | Hadid | 358- Mücadele | Haşr | Mümtehine | Saff | Cum’a | 359- Münafikun | Teğabün | Talak | Tahrim | Mülk | 360- Kalem | Hakka | Mearic | Nuh | Cin | Müzzemmil | Müddessir | Kıyamet | 361- İnsan | Mürselat | Nebe’ | Nazi’at | Abese | Tekvir | İnfitar | Mutaffifin | 362- İnşikak | Büruc | Tarık | A’la | Ğaşiye | Fecr | Beled | Şems | Leyl | 363- Duha | İnşirah | Tin | Alak | Kadir | Beyyine | Kaari’a | Tekasür | 364- Hümeze | Fil | Kureyş | Kafirun | Nasr | Mesed | Felak | Nas | 365- Sözlük | Kaynaklar